Miras Hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının, terekelerinin yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. 

Şahin Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu olarak, uzman avukat kadromuzla Miras Hukukundan kaynaklanan hukuki ihtilaflarınızla alakalı dava ve danışmanlık anlamında hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda uygulamada sıklıkla görülen ve bizim de fazlasıyla tecrübe edindiğimiz: 

 • Mirasçılık belgesinin alınması,
 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları,
 • Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar,
 • Mirasta defter tutulması,
 • Terekede ihtiyati tedbirler,
 • Tenkis ve mirasta iade davaları,
 • Vesayet ve kayyım davaları,
 • Vasiyetnamenin iptali davaları,
 • Veraset ilamı çıkartılması(Mirasçılık Belgesi),
 • Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.
 • Miras sözleşmeleri ( mirastan feragat sözleşmeleri ) ve vasiyetnamelerin hazırlanması
 • Mirasçıların bu saklı paylarının korunmaması, özellikle eşten, evlilik dışı çocuklardan ve diğer mirasçılardan mal kaçırılması halinde  “tenkis davası” ile saklı paylara yapılan haksız müdahale davaları. 
 • Mirasta denkleştirme davaları

Şahin Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, miras hukuku alanında uzman avukatlarımız ile miras hukuku alanında yaşadığınız her türlü ihtilafın ve miras davalarının çözüme kavuşmasını sağlıyoruz.