Kamulaştırma Hukuku

Türk Hukuk sisteminde kamulaştırma kavramı tarihsel gelişim sürecinde mülkiyet hakkını yakından ilgilendirmesi sebebi ile en başta Anayasalarda yer almıştır. Anayasamızdaki temel  haklardan birisi mülkiyet hakkıdır. Bu temel hak ancak kamu yararı amacıyla ve yasayla sınırlanabilmektedir. Sınırlama sebepleri de yine anayasamızda belirtilen durumlarda ve belirlenen usulle olabilmektedir. Anayasada karşılığını bulan kamulaştırma mülkiyet hakkı sınırlamalarının uygulamada en sık rastlanan örneğidir.

Kabul gören anlamı ile ve genel olarak kamulaştırma, Devletin kamu gücünü kullanarak özel ve tüzel kişilere ait taşınmaz mal ve kaynakları karşılığını ödeyerek kamu hizmetine özgülemesidir

 

Kısaca Kamulaştırma Usulü şu şekilde özetlenebilir:

-İlgili idarece yeterli ödeneğin ayrılarak; kamu yararı kararı alınır

-Taşınmazla alakalı satın alma usulü denenerek malikle anlaşmaya varılması halinde kamulaştırma kararı verilerek; tapu siciline şerh düşülür.

-Satın alma usulü denenerek malikle anlaşılamaması halinde idarece, “Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili” davası açılır ve durum karar altına alınır. 

Şahin Hukuk Ve Danışmanlık Bürosu olarak, uzman avukat kadromuzla Kamulaştırma Hukukundan kaynaklanan hukuki ihtilaflarınızla alakalı dava ve danışmanlık anlamında hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda uygulamada sıklıkla görülen ve bizim de fazlasıyla tecrübe edindiğimiz:

  • Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili” davalarının takibi ve lehe sonuçlandırılması,
  • İdarece tesis edilen başta kamu yararı kararı ve tüm idari işlemlere karşı idari yargıda dava açılması,
  • Yeni düzenlemeyle tesis edilen ve “kıymet takdiri dışındaki işlemler daha sonradan tamamlanmak üzere, öngörülen usul ve şekilde taşınmaza EL KONULMA şeklidir” olarak tanımlanan ve malikin mülkiyet hakkını ciddi derecede sınırlayan acele kamulaştırma kurumuyla alakalı gerekli davaların açılması ve takibinin yapılması,
  • Kamulaştırmasız el atma davalarında“İdarenin kanunsuz bir hareketi” söz konusu olduğundan;  malikin mülkiyet hakkına yapılan bu tecavüzle alakalı gerekli tazminat davalarının açılması,
  • İlgili idare tarafında kamulaştırılan taşınmaz, usulüne uygun kullanılmadıysa taşınmazın eski sahibi tarafından geri alma hakkı kullanılarak dava açılması konularında uzun süreden beri hukuki destek ve hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda özellikle arsasına el konan, arazisi üzerindeki hakları elinden alınan, malı kullanamaz hale gelen mülk sahipleri için tüm hukuki süreçler eksiksiz ve layıkıyla yerine getirilmektedir. Özellikle arazisinden yol geçen, arsası üzerine okul, hastane hatta baraj, havalimanı  veya köprü yapılan ya da taşınmazı iş bu projeler sınırları içinde kalan malikler ile  diğer  tüm el atma şekillerine maruz kalan  malikler için gerekli davalar ile uzlaşma dahil tüm başvurular yapılmaktadır.  Bunun dışında rayiç bedelinin çok altında değer biçilen ve tespit yapılan taşınmazlara ilişkin de bedel tespiti ve bedel artırım davaları açılmaktadır. 

Şahin Hukuk ve Danışmanlık Bürosu kamulaştırma hukuku alanında uzman kadrosuyla her türlü hukuki probleminizi mümkün olan en hızlı şekilde çözmektedir.