İş Hukuku

İş hukuku; bir özel hukuk sözleşmesi olan, hizmet sözleşmesine dayalı bağımlı çalışmayı düzenleyen kurallar bütünüdür.İş hukuku, İş, İşçi ve Hizmet Sözleşmesi ekseninde kurulmuş bir alandır. İşçi ve işveren arasındaki işin nasıl görüleceğine dair aralarında yaptıkları bir sözleşmeye dayalı hukuk alanını oluşturur.İş hukukunun amacı, verilen emeğin sömürülmediği adil ve hakkaniyete dayalı bir çalışma sistemini oluşturmaktır. İş hukukunun doğası gereği zayıf olan işçinin korunması esastır. İşçi iş ilişkisinin kurulduğu sözleşmede bağımlı bir süje konumundadır ve bu yüzden çeşitli sömürülere maruz kalabilmektedir. Bu sebepledir ki; İş hukukunda bulunan ‘’işçinin korunması ilkesi’’ evrensel bir kabul görmüş ilke olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş hukuku Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku olmak üzere ikiye ayrılır.Toplu İş Hukuku, İşçi ve işveren arasındaki sözleşme şartlarının kolektif (toplu) biçimde düzenlendiği alandır, bu alan sendikaların çıkışıyla gittikçe önem kazanmıştır.Bireysel İş Hukuku ise; iş hukukun temelini oluşturur ve iş sözleşmesini, taraflarını, sözleşmenin içeriğini, devamını, sona ermesini, sona ermesinin sonuçlarını, çalışma ve dinlenme süreleri gibi olguları bire bir inceleme şansına sahiptir.İş Hukuku kaynakları sadece İş Kanunu’na bağlı değil hemen hemen her alanda rastlanabilecek hükümlerin hukukudur.

 

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Aşağıda Kısaca Belirtmeye Çalıştığımız Konularda da sizin çözüm ortağınız

 • İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili; 
 • İşe iade davaları,
 • Kıdem ve İhbar tazminatı davaları,
 • İşçi Alacağı ( Ücret,Fazla Mesai, Asgari Geçim İndirimi, Tatil Ücreti vs alacak) davaları,
 •  Sözleşmenin feshi davaları,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili; 
 • İşverenlerin ve işçilerin Türk Hukuku’nda üstlerine düşen görev ve sorumluluklara ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması;
 • İşçi ve işyeri nakilleri; işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki değerlendirme ve danışmanlık verilmesi; 
 • Birleşme ve devralmalar, yeniden yapılandırmalar ve özelleştirmelerin iş hukukuna ve iş akitlerine olan etkileri konusunda hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması; 
 • Sendikalarla, Bakanlıklarla ve idari kamu otoriteleriyle iletişimin ve görüşmelerin yürütülmesi; 
 • İş akitlerinin, işyeri yönetmelik ve kurallarının, diğer işyeri dokümanlarının hazırlanması; 
 • İş Akitlerinin feshi, fesih prosedürleri, haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması.